ما ایده ها و چشم انداز ها را به پروژه های ارزشمند و طرح های برنده تبدیل خواهیم کرد .
 • آپاران
 • نماشا
 • تماشا

نمودار درصد پیشرفت پروژه

نمودار میزان نوع استفاده از پنجره دوجداره

نمونه ها

 • پنجره دوجداره کشویی
 • پنجره دوجداره انگلیسی
 • پنجره دوجداره فرانسوی
 • پنجره دوجداره دوحالته
 • پنجره دوجداره فولکس واگنی
 • هافمن
 • ویستابست
 • وین تک

نحوه عملکرد شرکت UPVCE

توسعه
طرح
بازاریابی
توسعه 90%
طرح 80%
بازاریابی 70%
توسعه 90px
طرح 80px
بازاریابی 70px

نمودار تولید پنجره دوجداره در سال 1396