۰۹۲۰۲۶۳۶۴۰۰۰۹۲۲۲۶۳۶۴۰۰۰۹۰۲۲۶۳۶۴۰۰

۰۹۱۲۲۶۳۶۴۰۰۰۲۱۸۸۲۵۶۴۰۰

نمودار درصد پیشرفت پروژه

نمودار میزان نوع استفاده از پنجره دوجداره

نمونه ها

  • پنجره دوجداره کشویی
  • پنجره دوجداره انگلیسی
  • پنجره دوجداره فرانسوی
  • پنجره دوجداره دوحالته
  • پنجره دوجداره فولکس واگنی
  • هافمن
  • ویستابست
  • وین تک

نحوه عملکرد شرکت UPVCE

توسعه
طرح
بازاریابی
توسعه 90%
طرح 80%
بازاریابی 70%
توسعه 90px
طرح 80px
بازاریابی 70px

نمودار تولید پنجره دوجداره در سال 1396