ما ایده ها و چشم انداز ها را به پروژه های ارزشمند و طرح های برنده تبدیل خواهیم کرد .

گواهینامه ها

گواهینامه های شرکت

از آنجا که عایق بندی محیط و حفظ برودت آن عامل بسیار مهمی در صرفه جویی انرژی مصرفی در فصول گرم و سرد سال می باشد، از این رو شرکت upvce اقدام به تولید پنجره دوجداره نمودند.

حرفه ای

امروزه پنجره دوجداره به دلیل مزایای فراوانی که دارد، یکی از پرطرفدارترین مدل پنجره می باشد.

گواهینامه
ساختمان های تجاری

از آنجا که عایق بندی محیط و حفظ برودت آن عامل بسیار مهمی در صرفه جویی انرژی مصرفی در فصول گرم و سرد سال می باشد، از این رو شرکت upvce اقدام به تولید پنجره دوجداره نمودند.

گواهینامه
ساختمان های دولتی

از آنجا که عایق بندی محیط و حفظ برودت آن عامل بسیار مهمی در صرفه جویی انرژی مصرفی در فصول گرم و سرد سال می باشد، از این رو شرکت upvce اقدام به تولید پنجره دوجداره نمودند.

گواهینامه
ساختمان بهداشت و درمان

از آنجا که عایق بندی محیط و حفظ برودت آن عامل بسیار مهمی در صرفه جویی انرژی مصرفی در فصول گرم و سرد سال می باشد، از این رو شرکت upvce اقدام به تولید پنجره دوجداره نمودند.

گواهینامه
ساختمان هتل

از آنجا که عایق بندی محیط و حفظ برودت آن عامل بسیار مهمی در صرفه جویی انرژی مصرفی در فصول گرم و سرد سال می باشد، از این رو شرکت upvce اقدام به تولید پنجره دوجداره نمودند.

گواهینامه
ساختمان آموزش

از آنجا که عایق بندی محیط و حفظ برودت آن عامل بسیار مهمی در صرفه جویی انرژی مصرفی در فصول گرم و سرد سال می باشد، از این رو شرکت upvce اقدام به تولید پنجره دوجداره نمودند.

گواهینامه
ساختمان ورزشی

از آنجا که عایق بندی محیط و حفظ برودت آن عامل بسیار مهمی در صرفه جویی انرژی مصرفی در فصول گرم و سرد سال می باشد، از این رو شرکت upvce اقدام به تولید پنجره دوجداره نمودند.